เกี่ยวกับเรา
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินงานวิจัย และพัฒนาเครือข่ายความรู้ด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบุคลากรในวิชาชีพด้านการออกแบบ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ใช้พื้นที่ในวงกว้าง นอกจากนี้กลุ่มวิจัยฯ ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Design) และการออกแบบเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก รวมถึงการสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีความรู้และใส่ใจในการออกแบบพื้นที่ให้เอื้อต่อการสนับสนุนสุขภาวะของคนทั้งปวง ให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรค (Prevention) การรักษา (Cure) การดูแล (Care) และการฟื้นฟูสุขภาพ (Rehabilitation) สุดท้ายคือการสนับสนุนให้คนในสังคมก้าวเข้าสู่ยุคที่ทุกช่วงวัยมีความรู้ในการปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม (Re-Habit) มีความสุข (Happy) มีสุขภาพแข็งแรง (Healthy) รู้จักการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพด้วยตนเอง (Healing) และตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่ตนเองใช้อาศัยและดำเนินชีวิต (Habitation) เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขในทุกๆวันและเพื่อความมีสุขภาวะที่ดี ทั้ง กาย ใจ สังคมและปัญญา อย่างแท้จริง

รายชื่อคณะทำงาน

1. ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ ( Assistant Professor Soranart Sinuraibhan, Ph.D.) : หัวหน้าโครงการ 2. อ.ดร.สายทิวา รามสูต (Saithiwa Ramasoot, Ph.D.) 3.  ผศ.ดร.ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม (Assistant Professor Tanasi Samphantharak Petyim, Ph.D.) 4. อ.ขวัญชัย กาแก้ว (Kuanchai Kakaew) 5. อ.ดร.สุปรียา หวังพัชรพล (Supreeya Wungpatcharapon, Ph.D. ) 6. อ.ประภัสรา นาคะ พันธุ์อำไพ (Prapassara Naka Phanumphai) 7. อ.สุพิชญา ศุภพิพัฒน์ (Suphichaya Suppipat) รายชื่อสถาปนิกและผู้ช่วยวิจัย ทีม BE4H

1.    นางสาววปิยพร สุทธิทรัพย์ (Piyaphon Sutthisap)
2.    นางสาวปวริศา ขันธวิธิ (Pavarisa Kanthavithi)
3.    นายภูมิภัทร พรหมบุตร (Bhumibhat Promboot)
4.    นายคณินณัฎฐ์ โอฬารวงศ์สกุล (Kaninmat Olanwongsakul)
5.    นายศุภวรรณ สุขในศิลป์ (Supawan Suknaisilp)
6.    นายธนานุกิจ จาดชนบท (Thananukit Jadchonbot)
7.    ว่าที่ ร.ต.อานนท์ คุณากรจรัสพงศ์ (Anon Khunakorncharatphong)
8.    นางสาวอติพร  เกตุแก้ว (Atiporn  Katekaew)
9.    นางสาวพรภัทรา ภาณุนันทน์ (Pornpattra Phanunan)