สื่อสุขภาวะ
วีดีโอ
“Baan Ta Noi 1.0” Assembly
BE4H
โรงพยาบาลสร้างสุข (ภาวะ)
เอกสารสิ่งพิมพ์
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ "คนสร้างสุข(ภาวะ)" ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย 10 วิทยากร 10 งานด้านสุขภาวะ ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง Infinity II โรงแรม AETAS lumpini Bangkok เวลา 09.00 -13.00 น.
โครงการสัมมนาเรื่อง "คนสร้างสุข(ภาวะ)"
ดาวน์โหลด
วันที่ 30 มีนาคม 2561 10.00-15.00 น. ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพ
โครงการสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมการออกแบบเพื่อสุขภาวะ"
ดาวน์โหลด
มาแล้ว!!!
Updated!!!
สุขตามวัย: สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-friendly Built Environments)
ดาวน์โหลด
ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ 15,000 บาท เปิดรับสมัคร 16 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2560 ประกาศผลภายใน 5 พฤศจิกายน 2560
ทุนสร้างสุข
ดาวน์โหลด
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jars
Publication in JOURNAL OF ARCHITECTURAL/PLANNING RESEARCH AND STUDIES (JARS) Vol.13, No. 2 (2016)
ดาวน์โหลด
Action Design การออกแบบเชิงปฎิบัติการเพื่อปรับปรุงพื้นที่บ้านผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
สุขตามสภาพ(แวดล้อม)
ดาวน์โหลด
กรณีศึกษาโรงพยาบาลลำสนธิ ถอดบทเรียน ลำสนธิโมเดล
สุขตามสภาพ (แวดล้อม) แนวทางการปรับพื้นที่สำหรับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง
ดาวน์โหลด
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เป็นสถานที่ที่สร้างสุขภาวะให้แก่ผู้ใช้สอย
โรงพยาบาลสร้างสุข (ภาวะ)
ดาวน์โหลด
Participatory Process in Designing Healthcare Facilities of Public Hospital
Negotiation in Design
ดาวน์โหลด
โดยโครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก

พบกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อการบรรยายในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Infinity โรงแรม AETAS lumpini

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 22 พฤศจิกายน 2560 ได้ที่ https://goo.gl/forms/cd8r3qeZIiamst3f1
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุในบริบทไทย"
ดาวน์โหลด