คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงทิศทางการพัฒนาสาขาวิชาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในพื้นที่วิทยาเขตตรัง จึงมีแนวคิดที่จะสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ในรูปแบบที่มีความโดดเด่น และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถผลิตบัณฑิต ให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานได้อย่างทรงคุณค่า ดังนั้น วิทยาเขตตรัง จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะฯ และจัดทำหลักสูตรรองรับ

ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) และโดยผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสถาปัตยกรรมชุมชน เพื่อสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม และมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยทั้งในด้านวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้กับการทำงาน และการประกอบวิชาชีพ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

-----------------------------------------------------------

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย โดยได้รับผิดชอบออกแบบ "ปันสุข" หนึ่งในสถาปัตยกรรมในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อสร้างพื้นที่กิจกรรมของผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลและบุคลากร 

ติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ entrance.trang.psu.ac.th/curriculum-arch