ครอส: CROSSs Studio
contact: crosss.studio@gmail.com
facebook page: CROSSs
.......
ครอส (CROSSs) เกิดจากการรวมตัว อย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มสหวิชาชีพที่มีความสนใจร่วมกัน ในโครงการออกแบบศูนย์แพทย์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ที่เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา (2552) รูปแบบการทำงานปรับเปลี่ยนตามประเด็นงานที่สนใจ และความหลากหลายของผู้เข้าร่วมขบวนการ มีหลักคิด “การมีส่วนร่วม” เป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน ต่อมาได้จดทะเบียนเป็น บริษัท ครอส แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (2559) โดยผลงานที่ผ่านมาได้แก่ 
ออกแบบกิจกรรม / ผลิตสารคดี “แบ่ง ปัน ฝัน” โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง (2556) ออกแบบกิจกรรม / ผลิตสารคดีการออกแบบผังแม่บทโรงเรียนดอยช้างอย่างมีส่วนร่วม หลังเหตุพิบัติภัยแผ่นดินไหว จ.เชียงราย, ออกแบบกิจกรรม / ผลิตสารคดีศูนย์ช่างไม้ไผ่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ต.วาวี จ.เชียงราย, ออกแบบพิพิธภัณฑ์ชุมชน 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย (2557) ออกแบบพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าวอย่างมีส่วนร่วม (2558) ผลิตสารคดีเรื่องสั้น 12 ตอน เรื่อง ‘คน คล(ร)อง เมือง’ ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส, ออกแบบปรับปรุง มาดีคลับ, เข้าร่วมงานออกแบบพัฒนาเมืองทุกมิติ เมืองชุมแสง จ.นครสวรรค์ กับภาคีสถาปนิกชุมชน ในเอเซีย, ผลิตสารคดี Ccrp Asa Can workshop2016 "Living with khlong" ตลาดน้ำหลักห้า คลองดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสาคร โดยโครงการฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่าร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2559), สารคดี CCRP ASA-Can Workshop 2017 "Living with Khlong" ตลาดหัวตะเข้ หลวงแพร่ง คลองประเวศบุรีรมย์ จ.กรุงเทพฯ โดยโครงการฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่าร่วมกับสมาคมสถาปนิก สยามในพระบรมราชูปถัมภ์, ออกแบบพัฒนาเมืองทุก มิติ เมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย, ผลิตสารคดีงานออกแบบพัฒนาเมือง ทุกมิติ เมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย (2560) ออกแบบอาคารกายภาพ-แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเบญจลักษ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, ออกแบบ และจัดนิทรรศการ หมุนเวียนอย่างยั่งยืน เทศกาลวิถีภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (2561)

......
Project: โรงพยาบาลเบญจลักษ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 
Project: โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร์