10 ธันวาคม 2562 |
ส่งมอบอาคาร “เรือนสุขใจ” รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ. อุดรธานี
"พื้นที่อยู่ดีมีสุข แห่งที่ 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราขบ้านดุง" ส่งมอบอาคาร “เรือนสุขใจ” รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ. อุดรธานี
 
ในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดอาคาร“ เรือนสุขใจ” ที่พักคอยสำหรับญาติ ตาม “โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
อาคาร "เรือนสุขใจ" เป็น 1 ใน 21 พื้นที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งมูลนิธิเอสซีจีร่วมกับกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเอสซีจี

โดยได้ร่วมกันออกแบบพัฒนาเพื่อเป็นพื้นที่อยู่ดีมีสุข ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ดำเนินการผ่านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม ผ่านการสอบถามความต้องการของ ผู้ป่วย ญาติ หมอ พยาบาล มุ่งสู่การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในการมารับบริการของประชาชนและชุมชน รวมถึงการสร้างพื้นที่เพื่อการใช้ชีวิตอย่างอยู่ดีมีสุขภายในโรงพยาบาล และจะขยายผลการดำเนินงานต่อจนครบทั้ง 21 แห่ง โดยร่วมมือกับภาคีนักออกแบบและเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่ตั้งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ มีกำหนดก่อสร้างและส่งมอบภายในปี พ.ศ. 2563 ต่อไป
 
สถาปนิก: สกลพัฒน์ พันธุ์อำไพ
กระบวนการมีส่วนร่วม: กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
ก่อสร้าง: หน่วยงาน Cement and Construction Solution (CCS)