20 ธันวาคม 2558 |
เข้าร่วมโครงการ 'ปรับบ้านเปลี่ยนความคิด เพิ่มคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยติดบ้าน' ณบ้านท้องไทร ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สถาปนิกและผู้ช่วยวิจัยในโครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก เข้าร่วมออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้านผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ 'ปรับบ้านเปลี่ยนความคิด เพิ่มคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยติดบ้าน' ณบ้านท้องไทร ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยลงมือปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำและสภาพแวดล้อมภายในบ้าน วันที่ 15-16 มกราคม 2559