21 ตุลาคม 2562 |
จัดกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม กับแพทย์และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสัตหีบ กม. 10
'เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ถึงจะออกแบบเป็น'
 
นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม กับแพทย์ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสัตหีบ กม. 10 ในการออกแบบปรับปรุง ผังบริเวณ พื้นที่ผู้ป่วยนอก และหอดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate ward) ภายใต้วิชา Action Design บูรณาการร่วมกับโครงการพื้นที่อยู่ดีมีสุข: การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
แบบที่ได้ในขั้นต้นจะนำไปพัฒนาต่อ เพื่อต่อยอดในการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงพยาบาลข้างต้นต่อไป
นอกจากนิสิตจะได้เรียนรู้การออกแบบพื้นที่ภายในโรงพยาบาลแล้ว เด็กๆยังได้เรียนรู้การออกแบบการใช้ชีวิตภายในโรงพยาบาลด้วย

#BE4H #สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ #พื้นที่อยู่ดีมีสุข