14 มกราคม 2559 |
ประชุมหารือและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผังแม่บทสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 14-16 มกราคม 2559 ตัวแทนคณะทำงานโครงการฯและตัวแทนอาจารย์จากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางไปโรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชุมหารือ และให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผังแม่บทสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล