24 กุมภาพันธ์ 2559 |
อาจารย์จากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อเรื่อง "ปรับบ้านเปลี่ยนความคิด เพิ่มคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยติดบ้าน"
โครงการได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ศศิธร แสงเรืองรอบ และ อาจารย์วรินทร์ รักกมล อาจารย์จากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อเรื่อง "ปรับบ้านเปลี่ยนความคิด เพิ่มคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยติดบ้าน" ให้แก่นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 ในวิชา การออกแบบเชิงปฏิบัติการ หรือ Action Design ณห้องประชุม นคร ศรีวิจารณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์