27 เมษายน 2559 |
ลงพื้นที่อำเภอลำสนธิเพื่อนำเสนอผลงานปรับปรุงบ้านผู้ป่วยติดบ้านจำนวน 4 หลัง
วันที่ 27 เมษายน 2559 คณะทำงาน พร้อมด้วยนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 17 คน ภายใต้การดำเนินวิชา การออกแบบเชิงปฎิบัติการ หรือ Action Design ทำการลงพื้นที่อำเภอลำสนธิเพื่อนำเสนอผลงานออกแบบปรับปรุงพื้นที่บ้านผู้ป่วยติดบ้านจำนวน 4 หลัง ที่ได้ทำการสำรวจไปแล้วในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา