7 มิถุนายน 2559 |
ลงพื้นที่อำเภอลำสนธิเพื่อทำการปรับบ้านผู้ป่วยติดบ้าน
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2559 คณะทำงาน พร้อมด้วยนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 คน ภายใต้การดำเนินวิชาการออกแบบเชิงปฏิบัติการ หรือ Action Design และนิสิตอาสาสมัคร ทำการลงพื้นที่อำเภอลำสนธิ เพื่อทำการปรับปรุงพื้นที่บ้านผู้ป่วยติดบ้าน 1 หลัง พร้อมด้วยทีมสุขภาพจากโรงพยาบาลลำสนธิ คนในชุมชน และช่างผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับสภาพพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง