29 พฤษภาคม 2558 |
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ "การออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสุขภาวะในสถานพยาบาล"
จากการดำเนินการของโครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ กรณีศึกษา: สถานพยาบาล ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2555 - พฤศจิกายน 2558 โดยได้ดำเนินการตามแผนงานในด้านการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้กับโรงพยาบาลกรณีศึกษา 2 แห่ง คือโรงพยาบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี และโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อสร้างโรงพยาบาลที่เป็นต้นแบบของการศึกษา สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ สำหรับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ

เมื่อโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ "การออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสุขภาวะในสถานพยาบาล" ขึ้นเพื่อสรุปบทเรียนที่ได้จากการศึกษาโรงพยาบาลกรณีศึกษาดังกล่าว เพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ตัวแทนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยเป็นตัวแทนฝ่ายกายภาพจากโรงพยาบาล ในเขตสาธารณสุขภาคกลาง ซึ่งในงานนอกจากจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้ว ยังมีการบรรยายให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านสถาปัตยกรรม และด้านงานระบบ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาธิ
สถานที่: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)