19 สิงหาคม 2559 |
บรรยายหัวข้อ "สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมสู่ความปลอดภัย" ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2559
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 

ผศ. ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์ และ อ. ขวัญชัย กาแก้ว เป็นตัวแทนหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ร่วมบรรยายหัวข้อ "สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมสู่ความปลอดภัย" ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2559 ในหัวข้อ “ Safety Culture : Everyone, Everywhere, Every time : วัฒนธรรมความปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว ” ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช ทางหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะขอขอบพระคุณ อ.นพ. อัครินทร์ นิมมานนิตย์ และทีมงานR2R โรงพยาบาล ศิริราช ที่ให้พื้นที่และโอกาสมา ณ ที่นี้