8 มีนาคม 2560 |
กิจกรรมมีส่วนร่วมกับบุคลากรของโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 8 มีนาคม 2560

คณะทำงาน "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่กลุ่มวิจัยฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับบุคลากรของโรงพยาบาล ในการสรุปพื้นที่วางผังอาคารสืบสานฯ และอาคารผู้ป่วยในพิเศษ พร้อมจัดพื้นที่อเนกประสงค์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ