14 มีนาคม 2560 |
กิจกรรมมีส่วนร่วมกับผู้สูงอายุ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 14 มีนาคม 2560

คณะทำงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก" ได้จัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสอบถามความต้องการใช้พื้นที่ภายนอกอาคารศูนย์ผู้สูงอายุฯ ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนออกแบบภูมิทัศน์รอบอาคาร เพื่อเตรียมการพัฒนาตามลำดับต่อไป