21 มีนาคม 2560 |
นำเสนอแบบ ณ โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 21 มีนาคม 2560

คณะทำงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก" ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสนอแบปรับปรุงอาคาร OPD และ NCDs พร้อมทั้งเสนอแบบในอนาคตเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ สร้างพื้นที่ใช้สอยให้ตรงตามความต้องการและส่งเสริมสุขภาวะของผู้ใช้บริการ ซึ่งทางผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาย้อยได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับแก้ไขแบบ และพร้อมเตรียมการดำเนินการก่อสร้างต่อไป