24 มีนาคม 2560 |
ทำกิจกรรมมีส่วนร่วมครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ 24 มีนาคม 2560

คณะทำงาน "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อทำกิจกรรมมีส่วนร่วมครั้งที่ 2 กับบุคลากรของโรงพยาบาล ในการสอบถามความต้องการใช้พื้นที่อเนกประสงค์ต่างๆ เพื่อสร้างสุขภาวะและบรรยากาศการทำงานที่ดี พร้อมทั้งออกแบบผังอาคารสืบสานฯให้สอดคล้องกับความต้องการและสะท้อนเอกลักษณ์ชุมชน