28 มีนาคม 2560 |
ลงพื้นที่ โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 28 มีนาคม 2560

คณะทำงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก" ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมหารือกับผู้อำนวยการ และบุคลากรในการร่วมมือทำงานปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ของโรงพยาบาลพานทอง ทั้งในส่วนพื้นที่ใช้สอยอาคารผู้ป่วยใน การจัดภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณเพื่อความสวยงาม รวมถึงแผนการจราจรเส้นทางในโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัย ทั้งนี้ได้สำรวจพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น และจะดำเนินการทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อสอบถามความต้องการของบุคลากรในครั้งต่อไป