16 กันยายน 2558 |
ประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินร่วมกับ นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
คณะทำงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก" เดินทางไปโรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เพื่อประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินร่วมกับ นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ 

ทั้งนี้จากการประชุมหารือและสำรวจพื้นที่โรงพยาบาล คณะทำงานฯและโรงพยาบาลสำสนธิได้ตกลงให้ใช้พื้นที่ภายในโรงพยาบาลเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อการพัฒนารูปแบบและผังแม่บทสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปรับบ้านเพื่อผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเป็นพันธกิจสำคุญของทางโรงพยาบาลในปัจจุบัน