31 มีนาคม 2560 |
ทำกิจกรรมมีส่วนร่วมกับผู้สูงอายุและบุคลากรโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี
วันที่ 31 มีนาคม 2560

คณะทำงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก" ได้นำนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินทางไปทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้สูงอายุและบุคลากรโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี เพื่อสรุปข้อมูลนำไปสร้างผังและรูปแบบ "บ้านอิ่มอุ่น" สถานที่พักผู้ป่วยสูงอายุของโรงพยาบาลเสาไห้ ตามแผนการดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะของโครงการวิจัยฯ สอดคล้องกับวิชาเรียน Action Design ที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง