7 เมษายน 2560 |
ทัศนศึกษาดูงานโครงการเวลเนสซิตี้... เมืองสุขภาวะดี
วันที่ 7 เมษายน 2560

คณะทำงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก" ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินทางไปศึกษาดูงานที่โครงการ Wellness City เมืองสุขภาวะดี ที่พักวัยเกษียณ คุณภาพระดับโลก ณ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบและการให้บริการสถานที่สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งนิสิตได้นำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้พัฒนาการออกแบบผังบ้านอิ่มอุ่น โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี