5 พฤษภาคม 2560 |
นำเสนอแบบ "บ้านอิ่มอุ่น" โครงการออกแบบสถานที่พักผู้ป่วยสูงอายุของโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

คณะทำงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก" ได้นำนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรายวิชาออกแบบเชิงปฏิบัติการ (Action Design) เดินทางไปโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี เพื่อนำเสนอแบบ "บ้านอิ่มอุ่น" สถานที่พักผู้ป่วยสูงอายุของโรงพยาบาล ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเลือกแบบอาคารของนิสิต พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นิสิตได้นำข้อมูลไปพัฒนาแบบต่อไป