9 มิถุนายน 2560 |
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนสร้างสุข ทั้ง 6 คน
วันที่ 9 มิถุนายน 2560

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง 6 คน ผู้ได้รับทุนสร้างสุข เพื่อสนับสนุนโครงการวิทยานิพนธ์ และโครงการนักศึกษาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งแต่ละคนได้นำเสนอผลงานของตนเองได้อย่างน่าสนใจ สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในการสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีต่อชุมชนบ้านเกิด และชุมชนเมือง