10 มิถุนายน 2560 |
Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล
วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล เป็นงานที่รวบรวมกิจกรรมเพื่อสังคมที่น่าสนใจในมิติต่างๆ หนึ่งในความร่วมมือของสสส.กับอีกหลายหน่วยงาน จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยภายในงาน ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ได้เป็นหนึ่งในคณะเสวนา ประเด็น "มุมมองการช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในการจัดบ้านและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยในสังคมชนบท (กรณีศึกษาของอำเภอลำสนธิ)" ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมอาสาของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันเป็นตัวอย่างโครงการทำประโยชน์เพื่อสังคม ในการเสริมสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี