12 มิถุนายน 2560 |
นำเสนอแบบอาคารสืบสานพระราชดำริฯ ณ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ 12 มิถุนายน 2560

"โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" นำเสนอแบบอาคารสืบสานพระราชดำริฯ และแบบปรับปรุงผังโรงพยาบาลแก่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยดำเนินการออกแบบการทำกิจกรรมการมีส่วนร่วม ซึ่งทำให้ได้ข้อสรุปออกมาเป็นแบบที่ตรงตามความต้องการของบุคลากร และผู้ใช้บริการ