13 มิถุนายน 2560 |
ทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยายาลพานทอง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 13 มิถุนายน 2560

"โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก" ได้เดินทางไปโรงพยายาลพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล และนำไปพัฒนาผัง IPD ใหม่ รวมถึงปรับพื้นที่ภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาล