13 มิถุนายน 2560 |
นำเสนอแบบโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 13 มิถุนายน 2560

"โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" ได้เดินทางไปนำเสนอแบบโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงผังแม่บท ครั้งที่ 3 เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ต่อไป