15 มิถุนายน 2560 |
ได้เดินทางไปส่งมอบแบบผังแม่บท โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 15 มิถุนายน 2560

"โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" ได้เดินทางไปส่งมอบแบบผังแม่บท โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี จากการทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมในหลายครั้งที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปแบบปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงพยาบาล และภูมิทัศน์โดยรอบ เพือพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของบุคลากร รวมถึงผู้ใช้บริการ