19 มิถุนายน 2560 |
นำเสนอแบบและผังแม่บท โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี
วันที่ 19 มิถุนายน 2560

"โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" ได้เดินทางไปนำเสนอแบบและผังแม่บท โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี จากการทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ในหลายครั้งที่ผ่านมา ทำให้ได้ข้อมูลนำไปสู่การพัฒนาแบบและผัง รวมถึงอาคารสืบสานฯ เพื่อก่อสร้างตามแผนของโรงพยาบาลต่อไป