11 สิงหาคม 2560 |
เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะทำงาน"โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" ได้เดินทางไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาแนวทางพัฒนาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ในปีงบประมาณ 2560-2564  ให้สอดคล้องกับแผนของกระทรวงฯ ทั้งด้านบริการสุขภาพ การปฏิรูปนโยบาย และเชื่อมโยงไปยังแผนยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านสาธารณสุข) ระยะ 20 ปี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น