3 สิงหาคม 2560 |
วิทยากร กับการบรรยายในหัวข้อ “แผนแม่บทรพ.เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
กระบวนการมีส่วนร่วมโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์และคณะ ตัวแทนกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (BE4H) ในโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน เพื่อพัฒนาผังแม่บทโรงพยาบาล กับการบรรยายในหัวข้อ “แผนแม่บทรพ.เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 จากการประชุมโครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาสถานบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับบุคลากรจากกองแบบแผนและหน่วยงานภายนอก ในการจัดทำผังแม่บทที่มีมาตรฐานต่อไป