1 กันยายน 2560 |
กิจกรรมการมีส่วนร่วม สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินิ
ทีมวิจัยโครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก ได้เดินทางไปยังสถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับบุคลากรของโรงพยาบาล ผู้ปกครองเด็ก ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล ในการสอบถามความต้องการการใช้พื้นท่ีี่ ส่วน Day Care เพื่อนำข้อมูลไปปรับผัง ออกแบบให้ตรงตามความต้องการใช้งานต่อไป