6 กันยายน 2560 |
กิจกรรมเสริมพลัง อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ทีมวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้เดินทางไปโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับบุคลากรโรงพยาบาล ในการสอบถามความต้องการการพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติม หาจุดเด่นและผสานเอกลักษณ์ของชุมชน นำมาพัฒนาเป็นกิจกรรมเสริมพลัง หนึ่งในกิจกรรมของโครงการรพก. อันจะเป็นการสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นกับโรงพยาบาลต่อไปในอนาคต