19 กันยายน 2560 |
นำเสนอแบบ OPD โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วันที่ 19 กันยายน 2560 "โครงการวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" ได้เดินทางไปนำเสนอแบบผัง OPD โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และนำข้อมูลเพิ่มเติมมาปรับแก้ เพื่อพัฒนาผังให้ตรงตามความต้องการใช้งานของบุคลากรต่อไป