9 ตุลาคม 2560 |
ประชุมกิจกรรมเสริมพลัง โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
คณะวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมกับบุคลากรของโรงพยาบาล พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ชุมชนศึกษาอัตลักษณ์พื้นที่และวัฒนธรรมที่โดดเด่น สำหรับการทำกิจกรรมเสริมพลัง ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการย่อยของ รพก. อันเป็นแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณของโรงพยาบาลในลำดับต่อไป