9 พฤศจิกายน 2560 |
นำเสนอแบบ Day Care ครั้งที่ 1 สถาบันสุขภาพเด็กชาติมหาราชินี
เมื่อวัันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก  ได้เดินทางไปนังสถาบันสุขภาพเด็กชาติมหาราชินี โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อนำเสนอแบบผัง ปรับปรุง Day Care ครั้งที่ 1 ทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มวิจัยฯ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลไปพัฒนาแบบให้ตรงตามความต้องการใช้งานต่อไป