31 ตุลาคม 2560 |
พัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี
วันที่ 31 ตุลาคม 2560  โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกเแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก ได้เดินทางไปประชุมหารือกับนายกเทศบาลบ้านสวน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถึงแผนงานการพัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ตามตัวอย่างโครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลแสนสุขที่ทางทีมวิจัยฯได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับเทศบาลแสนสุขในการออกแบบ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ข้อมูลเบื้องต้น และได้นัดหมายการทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนเพื่อจะระดมความคิดเห็นกันในลำกับต่อไป