1 ธันวาคม 2560 |
โครงการสัมมนาเรื่อง "อยู่อย่างไร...เมื่อสูงวัย" ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุในบริบทไทย
วันที่ 1 ธันวาคม 2560

โครงการสัมมนาเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุในบริบทไทย" โดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จัดขึ้น ณ ห้อง Infinity โรงแรม AETAS lumpini ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.

ทั้งนี้กิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป และมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก ทางคณะทำงานและทีมวิจัยขอขอบพระคุณคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ภายใต้หัวข้อสัมมนาดังกล่าวร่วมกัน ทางคณะผู้จัดงานหวังว่างานสัมมนานี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายแนวทางที่ดีในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุในบริบทไทยได้ในอนาคต