21 ธันวาคม 2560 |
นำเสนอแบบ ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลพานทอง
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (BE4H) เดินทางไปประชุม เพื่อนำเสนอแบบแก่โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ิ่มเติมจากบุคลากรโรงพยาบาลในการนำไปปรับปรุงผังให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้ ทั้งน้ีได้มีคณะวิศวกรของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข มาร่วมให้คำแนะนำในการจัดวางระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลแก่โรงพยาบาลพานทองสำหรับการพัฒนาอาคาร IPD ต่อไปในอนาคต