11 ธันวาคม 2560 |
กิจกรรมเสริมพลัง โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.ระยอง ได้จัดกิจกรรมเสริมพลัง "การสร้างทัศนคติการบริการที่ดี" ซึ่งหนึ่งในแผนของโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ที่ทางโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติแต่ละแห่งได้เข้าไปมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาล และชุมชน ผสมผสานพลังความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรและคนในท้องถิ่น