20 ธันวาคม 2560 |
กิจกรรมเสริมพลัง โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.กาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมเสริมพลัง "อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพฟันแก่เด็กๆ" ซึ่งหนึ่งในแผนของโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ที่ทางโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติแต่ละแห่งได้เข้าไปมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาล และชุมชน ผสมผสานพลังความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรและคนในท้องถิ่น