16 กุมภาพันธ์ 2561 |
รพก. ร่วมประชุมถอดองค์ความรู้ และดูงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ภายใต้โครงการวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกับผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่ ตัวแทนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ และภาคีสถาปนิก 3 แห่ง จากการที่โครงการวิจัยฯได้ดำเนินการออกแบบปรับปรุงผังโรงพยาบาล และอาคารสืบสานพระราชดำริเสร็จสมบูรณ์แล้ว เป็นที่มาของกิจกรรมสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน โดยกิจกรรมที่โดดเด่นคือ “กระบวนการมีส่วนร่วม” ที่สถาปนิกที่ได้เข้าไปทำงานร่วมกับบุคคลากรโรงพยาบาล และคนในชุมชน กระทั่งสามารถถ่ายทอดความต้องการที่แท้จริงของผู้ให้และผู้ใช้บริการโรงพยาบาล ผสานเอกลักษณ์วิถีชีวิตในท้องถิ่นแต่ละแห่งได้เป็นอย่างดี โดยสรุปแล้วโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีจุดเด่นต่อก้าวของการพัฒนา ดังนี้
1. มีหลายภาคส่วนร่วมมือกันทำงาน ตามข้อตกลง MOU
2. มีเครือข่ายสิทธิ
3. กระทรวงสาธารณสุขให้การสนับสนุนเต็มที่
4. ด้วยความเป็นโรงพยาบาลใหม่ ไฟแรง และเป็น Generation เดียวกัน สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ๆได้ ขับเคลื่อนไปได้ไกล
5. มีการรวมกลุ่มกันที่เข้มแข็งภายใต้แนวคิดโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เมื่อร่วมกันทำภารกิจพร้อม ๆ กันหลายโรงพยาบาล ทำให้เกิดพลังมาก
6. เป็นโรงพยาบาลของพ่อ
 
 นอกจากนี้กลุ่มวิจัยโครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ได้นำทีมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เข้าเยี่ยมชมพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการบริหารงานองค์กรร่วมกับชุมชน ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นายแพทย์ สุรพงษ์ บุญประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) คอยต้อนรับและถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะดูงานอย่างเป็นกันเอง