16 มีนาคม 2561 |
ติดตามผลการใช้งานยูนิตล้างไต บ้านตาน้อย 1.0
วันที่ 16 มีนาคม 2561 คณะวิจัยโครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก ได้เดินทางไปยังบ้านหนองพรม อำเภอลำสนธิ จงหวัดลพบุรี เพื่อติดตามการใช้งานยูนิตล้างไต บ้านตาน้อย 1.0 ที่ส่งมอบให้ผู้ป่วยโรคไต วัย 25 ปีได้ใช้งานเป็นระยะเวลากว่า 6 เดือน ผลงานนี้ออกแบบโดยกลุ่มนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ยูนิตล้างไตนี้ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานเพื่อดูแลรักษาร่างกายของตนเองได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลในตัวเมืองบ่อยครั้งเช่นในอดีต จากการติดตามผลการดำเนินงานทำให้กลุ่มวิจัยฯ ทราบจุดที่ต้องพัฒนายูนิตล้างไตเพิ่มเติม และนำข้อมูลจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไป