15 มีนาคม 2561 |
รายงานแบบผัง Day Care สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วันที่ 15 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก ได้เดินทางไปนำเสนอแบบผัง Day Care สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลราชวิถี และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการนำมาปรับปรุงผังให้ตรงความต้องการใช้งานต่อไป