26 กุมภาพันธ์ 2561 |
งานสัมมนา "นวัตกรรมการออกแบบเพื่อสุขภาวะ (Design innovation for health and well-being)"
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคลากรที่มีความรู้ ใส่ใจการออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ เข้าร่วมงานสัมมนา "นวัตกรรมการออกแบบเพื่อสุขภาวะ (Design innovation for health and well-being)" โดยโครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก
พบกับหัวข้อการบรรยาย และผู้ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์การออกแบบ ดังต่อไปนี้
1. “นวัตกรรมการออกแบบเพื่อสุขภาวะ” โดย ดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (The Research and Innovation for Sustainability Center– RISC)
2. “Health at Home นวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ” โดย นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ ผู้บริหารบริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด ผู้ริเริ่ม Health at Home บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุถึงบ้านผ่านแอปพลิเคชันด้านการแพทย์
3. “การพัฒนานวัตกรรม Fall Detection V.1 ระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ” โดย นายรัชพล แขมภูเขียว นักศึกษาสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular vote จากงานประกวด Enjoy Science Young Maker Contest จากการพัฒนา Fall Detection V.1 ระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม Kamolmart โรงแรม The Sukosol Bangkok เวลา 10.00-15.00 น.
ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ https://goo.gl/forms/iCqauUrX9XfuNsx52
รับสมัครจำนวนจำกัด หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มีนาคม 2561 (หากครบจำนวนขออนุญาตปิดระบบการลงทะเบียน)