9 เมษายน 2561 |
ประชุมภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 9 เมษายน 2561 ตัวแทนเจ้าหน้าโรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีี ได้เดินทางมายังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมประชุมภาคีเครือข่ายร่วมกับ คณะวิจัยฯ โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโอกาสในการทำโครงการวิจัยฯร่วมกันในอนาคต