4 ธันวาคม 2558 |
กิจกรรมงาน Smart City ณ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
"โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก" ร่วมกิจกรรมงาน Smart City ณ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยร่วมจัดแสดงแบบร่างขั้นต้นของศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข