9 สิงหาคม 2561 |
นิทรรศการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล
นิทรรศการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล จัดแสดงเมื่อวันที่ 7-12 สิงหาคม 2561 โดยได้มีพิธีเปิดงานวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทางกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ขอขอบพระคุณตัวแทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัวแทนจากโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทั้ง 10 แห่ง และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ได้มาชมงานนิทรรศการในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสต่อไปจะได้รับความสนใจและความร่วมมือ ก่อเกิดเครือข่ายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งสู่สังคมไทยต่อไปในอนาคต