31 สิงหาคม 2561 |
ส่งมอบแบบและเอกสาร BoQ ขั้นสุดท้าย โรงพยาบาลพานทอง
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 กลุ่มวิจัยโครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก ได้เดินทางไปมอบแบบผังและเอกสาร BOQ ขั้นสุดท้าย ในการออกแบบปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยภายหลังการดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลเป็นระยะเวลาหลายเดือนด้วยกัน