โครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะกรณีศึกษาสถานพยาบาล- พื้นที่พักคอย โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
แนวทางการออกแบบ:
1. การออกแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางกาย 2. การออกแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางใจ 3. การออกแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม 4. การออกแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา